Home

Trauma-Aid

heeft als  doelstelling:

getraumatiseerde populaties te helpen de psychologische gevolgen na een confrontatie met menselijk of natuurgeweld te lenigen en slachtoffers te helpen hun emotionele stabiliteit en psychische gezondheid terug te winnen.

  • Het zwaartepunt van de activiteiten ligt voornamelijk in het binnenland maar ook in landen binnen of buiten de Europese Unie, die nog niet over de noodzakelijke kennis of opleidingen op vlak van psychotraumatologie beschikken.
  • Dit doel zal worden nagestreefd in samenwerking met de officiële gezondheidsinstellingen en dit in alle domeinen van de psychotraumatologie.
  • Gecertificeerde therapeuten, opgeleid in de psychotraumatologie en in het bijzonder in de EMDR-methode (Eye Movement Desensitization and Reprocessing naar Francine Shapiro), bieden hun diensten aan op vrijwillige basis.
  • Door middel van informatieverstrekking, opleidings- en onderzoeksprogramma’s evenals alle andere noodzakelijke psychologische interventies, zullen slachtoffers van allerlei catastrofes, individueel of collectief, natuurlijk of ten gevolge van menselijk toedoen, de noodzakelijke hulp kunnen krijgen om hun geestelijke gezondheid te herstellen en hun emotioneel evenwicht terug te winnen, het sensibiliseren van zorg- en dienstverleningsorganisaties rond oorzaken en gevolgen van psychotrauma, mogelijke behandelstrategieën en nazorg.

 

In dat opzicht wenst te vereniging:

  • actief te zijn op vlak van psycho-educatie met betrekking tot de geestelijke gezondheid en meer in het bijzonder tot de gevolgen van trauma op de geestelijke gezondheid, en de mogelijke behandelstrategieën en dit via publicaties, voordrachten en congressen met het oog op preventie.
  • Psychotherapeutische behandeling aan te bieden aan slachtoffers van trauma die via andere wegen deze behandeling niet kunnen krijgen.
  • Samen te werken en informatie uit te wisselen met andere humanitaire, zorg- en dienstverleningsorganisaties.
  • Initiatieven aan te moedigen die te maken hebben met het wetenschappelijk onderzoek op vlak van psychotraumatologie en EMDR in functie van het humanitair doel van onze vereniging.
  • Vormingsprogramma’s aan te bieden in het buitenland voor en in samenwerking met de lokale hulpverleners. Het gaat hierbij om het overbrengen van kennis met betrekking tot de psychotraumatologie en meer specifiek met betrekking tot de eEMDR-methode, om tegemoet te komen aan de emotionele behoeften van slachtoffers van traumatische gebeurtenissen in hun eigen streek. De vereniging voorziet ook in het opvolgen en superviseren van professionelen, nadat de vormingsprogramma’s zijn beeindigd. Buitenlandse collega’s die opgeleid werden in vormingsprogramma’s van de vereniging of nog in opleiding zijn, te ondersteunen zodat ze kunnen deelnemen aan congressen, vergaderingen of voortgezette opleidingen met betrekking tot verdere vorming (vb supervisie via e-mail, discussiegroepen op het internet…
  • Informatie-uitwisseling te stimuleren in functie van het humanitair doel van de verenigin

Meest recente berichten

Meer berichten