Home

logo

heeft als  doelstelling:

getraumatiseerde populaties te helpen de psychologische gevolgen na een confrontatie met menselijk of natuurgeweld te lenigen en slachtoffers te helpen hun emotionele stabiliteit en psychische gezondheid terug te winnen.

  • Het zwaartepunt van de activiteiten ligt voornamelijk in het binnenland maar ook in landen binnen of buiten de Europese Unie, die nog niet over de noodzakelijke kennis of opleidingen op vlak van psychotraumatologie beschikken.
  • Dit doel zal worden nagestreefd in samenwerking met de officiële gezondheidsinstellingen en dit in alle domeinen van de psychotraumatologie.
  • Gecertificeerde therapeuten, opgeleid in de psychotraumatologie en in het bijzonder in de EMDR-methode (Eye Movement Desensitization and Reprocessing naar Francine Shapiro), bieden hun diensten aan op vrijwillige basis.
  • Door middel van informatieverstrekking, opleidings- en onderzoeksprogramma’s evenals alle andere noodzakelijke psychologische interventies, zullen slachtoffers van allerlei catastrofes, individueel of collectief, natuurlijk of ten gevolge van menselijk toedoen, de noodzakelijke hulp kunnen krijgen om hun geestelijke gezondheid te herstellen en hun emotioneel evenwicht terug te winnen, het sensibiliseren van zorg- en dienstverleningsorganisaties rond oorzaken en gevolgen van psychotrauma, mogelijke behandelstrategieën en nazorg.

 

In dat opzicht wenst te vereniging:

  • actief te zijn op vlak van psycho-educatie met betrekking tot de geestelijke gezondheid en meer in het bijzonder tot de gevolgen van trauma op de geestelijke gezondheid, en de mogelijke behandelstrategieën en dit via publicaties, voordrachten en congressen met het oog op preventie.
  • Psychotherapeutische behandeling aan te bieden aan slachtoffers van trauma die via andere wegen deze behandeling niet kunnen krijgen.
  • Samen te werken en informatie uit te wisselen met andere humanitaire, zorg- en dienstverleningsorganisaties.
  • Initiatieven aan te moedigen die te maken hebben met het wetenschappelijk onderzoek op vlak van psychotraumatologie en EMDR in functie van het humanitair doel van onze vereniging.
  • Vormingsprogramma’s aan te bieden in het buitenland voor en in samenwerking met de lokale hulpverleners. Het gaat hierbij om het overbrengen van kennis met betrekking tot de psychotraumatologie en meer specifiek met betrekking tot de eEMDR-methode, om tegemoet te komen aan de emotionele behoeften van slachtoffers van traumatische gebeurtenissen in hun eigen streek. De vereniging voorziet ook in het opvolgen en superviseren van professionelen, nadat de vormingsprogramma’s zijn beeindigd. Buitenlandse collega’s die opgeleid werden in vormingsprogramma’s van de vereniging of nog in opleiding zijn, te ondersteunen zodat ze kunnen deelnemen aan congressen, vergaderingen of voortgezette opleidingen met betrekking tot verdere vorming (vb supervisie via e-mail, discussiegroepen op het internet…
  • Informatie-uitwisseling te stimuleren in functie van het humanitair doel van de vereniging.
Advertenties
Panel 1

Over ons

Het zwaartepunt van de activiteiten van Trauma-Aid Belgium ligt in het binnenland, maar ook in landen binnen en buiten de Europese Unie die nog niet over de noodzakelijke kennis of opleidingen op het vlak van psychotraumatologie beschikken.

Trauma-Aid Belgium is vooral actief op het terrein van psycho-educatie met het oog op preventie, en kan indien nodig psychotherapeutische behandeling bieden aan slachtoffers van trauma die via de reguliere kanalen hiertoe geen toegang hebben. Kennisoverdracht met betrekking tot psychotraumatologie, verdergezet wetenschappelijk onderzoek, en sensibiliseren van zorg- en dienstverleningsorganisaties rond oorzaken en gevolgen van psychotrauma vormen de tweede peiler van de dagelijkse activiteiten.

De activiteit van Trauma-Aid Belgium wordt gedragen door een team van hulpverleners opgeleid in EMDR-therapie. De werking steunt integraal op giften en donaties.

Panel 2

Concernant nous

L’essentiel des activités de Trauma-Aid Belgium se déroule en Belgique, mais aussi dans certains pays dans et hors de l’Union Européenne, qui ne bénéficient pas encore de connaissances et formations suffisantes en psychotraumatologie.

Trauma-Aid Belgium est surtout active sur le terrain de la psycho-éducation avec un accent sur la prévention, et peut, quand nécessaire, offrir son aide thérapeutique à des victimes de trauma qui n’y auraient pas accès via les canaux habituels.

Apport de connaissances dans le domaine de la psychotraumatologie, suivi d’études scientifiques, sensibilisation des organismes de soins et de service aux traumas générés par les guerres et leurs conséquences, voici la deuxième mission à laquelle s’attèle Trauma-Aid Belgium.

Les activités de Trauma-Aid Belgium sont assumées par une équipe de bénévoles, tous cliniciens formés à la thérapie EMDR. Les rentrées financières proviennent exclusivement de dons ou donations.

Panel 3

Historiek

Aanleiding voor het ontstaan van het HAP-initiatief was de bomaanslag in Oklahoma City in 1995.  Er was grote nood aan onmiddellijke hulp en vandaar is in de EMDR-organisatie een humanitair project opgestart, genaamd Humanitarian Assistent Program, afgekort HAP.

Het doel was om hulp te bieden aan personen in gebieden die meer onderhevig zijn aan rampsituaties en waar de middelen beperkt zijn. In de plaats van  rechtstreeks en ter plaatse zelf hulp te bieden, werd er  geijverd voor het opleiden van lokale therapeuten tot EMDR-therapeuten.

Trainers stelden hun kennis en kunde gratis ter beschikking en HAP bekostigde de verplaatsingskosten.

Het opleiden van lokale therapeuten  bleek een efficiënte en effectieve aanpak om de emotionele gevolgen van trauma te kunnen behandelen.

Zo werd ook hier in België in 2008 HAP-België opgericht. Er werd zo onder andere meegewerkt aan hulpacties in China. Er kwam een project in Haiti, in samenwerking met andere Europese HAP-organisaties.

De laatste jaren zagen we ook nood ontstaan in eigen land, en vanuit die optiek werd het werkgebied ook naar binnenlandse projecten verschoven.

Er werd een naamswijziging doorgevoerd van HAP naar Trauma-Aid (humanitarian assistent program- Belgium, kort Trauma-Aid Belgium.

Fondsen komen van giften en bijdragen van collega’s voor werkmateriaal dat aangeboden wordt tijdens de EMDR-opleidingen.

Panel 4

Projecten

Project Zimbabwe  2014

In samenwerking met HAP -France werd in Harare voor 45 professionals een studiedag georganiseerd rond psychotraumatologie en 23 onder hen kregen een intensieve vorming in EMDR (niveau 1)

Therapeutenpool naar aanleiding van de terreuraanslagen 2016

Trauma-aid verzamelde de goodwill van heel wat opgeleide traumatherapeuten en stelde naar aanleiding van de aanslagen een lijst samen van professionals die bereid waren om vrijwillig een of meerdere slachtoffers op te vangen die omwille van financiële moeilijkheden geen therapeutische hulp konden vinden. Verspreiding naar eerstelijnsdiensten maakte het mogelijk dat via Trauma-aid  deze mensen toch op gespecialiseerde hulpverlening konden beroep doen.

 

De stabilisatiebox    2017

cover_web (3)

Trauma-Aid Belgium is niet ongevoelig voor de noden van de duizenden mensen, volwassenen en kinderen, op de vlucht voor oorlog en geweld in hun thuisland.

Velen van hen zijn getraumatiseerd door ervaringen voor, tijdens en na hun vlucht. In België worden zij vaak in eerste instantie opgevangen door eerstelijnswerkers en vrijwilligers in opvangcentra en lokale opvanginitiatieven. Crisishulpverlening en professionele psychotherapeutische ondersteuning  zijn niet of ontoereikend beschikbaar.

Toch worden de plaatselijke medewerkers geconfronteerd met gedrag  van vluchtelingen dat kan begrepen worden als post-traumatische reactie. Angsten, verstoorde slaap en nachtmerries, agitatie en opgefokt reageren,   hyperventilatie, emotionele uitbarstingen, depressie, stemmingswisselingen…

Medewerkers geven aan niet steeds over de nodige tools of opleiding te beschikken om hier mee om te gaan.

In een poging om hier een bescheiden antwoord op te bieden heeft Trauma-Aid een toolkit ontwikkeld die een verscheidenheid aan oefeningen en interventies bundelt die medewerkers kunnen inzetten om emotionele reacties van vluchtelingen op te vangen en stabilisatie te bevorderen.

De interventies worden in eenvoudige bewoordingen uitgelegd , visueel ondersteund door  pictogrammen en enkele praktische hulpmiddelen zijn mee opgenomen in de box. Vertalingen in het  Frans, Engels en Arabisch worden voorzien.

Trauma-Aid Belgium engageert zich verder tot het gratis bekendmaken en verspreiden van de kit onder de opvanginitiatieven. Op vraag kan er ook ter plaatse toelichting gegeven worden bij het gebruik er van. Welzijnsorganisaties die een aanbod naar vluchtelingen hebben kunnen een kit aanvragen.

Voor geïnteresseerde professionelen is de kit tegen betaling te verkrijgen  via het contact-formulier.

De stabilisatiebox wordt voorgesteld op een studiedag te Brussel op 26 januari 2018. Verdere informatie volgt.

Panel 5

HAP

Als Belgische chapter van de internationale koepelorganisatie HAP (Humanitarian Assistance Programma, Trauma Recovery) bundelt Trauma-Aid Belgium zijn krachten voor het uitbouwen van draagvlak aan bevolkingsgroepen die onvoldoende toegang hebben tot trauma-hulpverlening.

– – – – – – – – – – – – – – – –

En tant qu’antenne belge de l’organisation internationale HAP (Humanitarian Assistance Programma, Trauma Recovery), Trauma-Aid Belgium concentre ses forces sur l’établissement de relais vers les populations qui n’ont pas suffisamment accès au traitement des traumas.